PDF-ikon Printikon

Indikatorer

SSI Diagnostica tilbyder indikatorer til proceskontrol. Det gælder biologiske, kemiske og rengøringindikatorer, der alle kan være med til at kontrollere at sterilisations-, desinfektions og rengøringsprocesser er udført effektivt.

Biologiske indikatorer

Klinisk relevans

SSI Diagnostica markedsfører kvalitetssikrede biologiske, kemiske og rengørings indikatorer til kontrol af sterilisations-, desinfektions- og rengøringsprocesser.

Ved enhver sterilisationsproces skal det kontrolleres, at værdien af de kritiske, fysiske parametre såsom temperatur, tid, tryk, fugtighed og gaskoncentration opnås. Ved en desinfektion reduceres antallet af patogene mikroorganismer, således at risikoen for infektion mindskes. Afvigelser i de fastlagte parametre skal straks medføre klarlæggelse af årsagen og korrektion af fejlen.

De biologiske indikatorer (BI) – også kaldet sporeprøver - benyttes til en mikrobiologisk kontrol for at sikre at tilstedeværende mikroorganismer rent faktisk dræbes af en given sterilisationsproces. BI anbefales til periodisk kontrol og ved validering af sterilisationsudstyr.

Kemiske indikatorer er et vigtigt supplement til biologiske indikatorer til dagligt at kontrollere om autoklaven fungerer optimalt med hensyn til de fysiske parametre.

Indikatorer til rengøringskontrol er beregnet til daglig kontrol og rutineovervågning af rengøringskvaliteten i forbindelse med rengøring og desinfektionsprocesser i vaskedesinfektorer så smitterisiko elimineres.

Baggrund

Biologiske indikatorer er præparationer af udvalgte mikroorganismer med høj resistens over for specifikke sterilisationsmetoder som fx. damp eller tør varme sterilisation. Biologiske indikatorer er kalibreret til en veldefineret resistens, således at inaktivering af mikroorganismerne i sporeprøven viser, at sterilisationsprocessen har været effektiv. 

Biologiske indikatorer benyttes til validering og kontrol af sterilisationsprocesser. Alle nye sterilisatorer og nye procedurer, fx. forårsaget af ændringer i sterilisationsprogram eller i godsets indpakning, bør valideres. Sterilisationsprocesserne bør herefter jævnligt kontrolleres med biologiske indikatorer fordelt i sterilisationsgodset - fortrinsvis placeret på svært tilgængelige steder for varme- og damp tilførsel. På ikke-valideret udstyr bør der foretages en hyppigere kontrol med biologiske indikatorer, da sterilisationsprocessen som følge af den manglende validering er mere usikker. Efter eksponering sendes de biologiske indikatorer i den medfølgende frankerede svarkuvert til analyse. Analyse kan også finde sted i eget laboratorium.

Det anbefales at anvende 6 stk. biologiske indikatorer (3 stk. til små sterilisatorer) i hver cyklus ved rutinekontrol.

Kemiske indikatorer bruges dagligt, og kontrollerer de kritiske parametre: temperatur, tid og damppenetrering. Resultatet ses straks ved farveændring af indikatoren, hvilket sammenholdes med aflæsningskortet. Den kemiske indikator er et supplement til de biologiske indikatorer og kan aldrig stå alene som sterilisationskontrol. Resultaterne noteres løbende på det medfølgende dokumentations ark for batch monitorering.

Rengøringsindikatorer bruges dagligt til at kontrollere de kritiske parametre: tid, temperatur, vandtryk og koncentration af vaskemidlet i vaskedesinfektorer, til brug for standard og minimalt invasiv kirurgi-instrumenter. Rengøringsindikatoren er påført et proteinholdigt testmateriale iht. ISO 15883. Efter en rengøringscyklus aflæses resultatet visuelt ved hjælp af det medfølgende aflæsningskort. Resultaterne kan løbende noteres på det medfølgende dokumentationsark.

Brugen af indikatorer henvender sig til alle med behov for kontrol af sterilisations- og rengøringsprocesser fx. hospitaler, medicinalindustrien, primærsektoren, tandlægeklinikker og fødevareindustrien.

Kompetence

SSI Diagnostica er eneleverandør af biologiske, kemiske og rengøringsindikatorer fra firmaet Simicon, til kontrol af sterilisation med damp, tør varme og formalin samt rengøring i vaskedesinfektorer. Det er desuden muligt at bestille opdyrkning af de biologiske indikatorer på SSI Diagnostica, der straks underretter kunden, hvis der findes vækst fra én eller flere enheder. Derudover tilbydes der en abonnementsordning til små klinikker med behov for regelmæssig kontrol.    

Kvalitet

Alle indikatorer er produceret efter godkendte internationale standarder. Opdyrkningen af de eksponerede biologiske indikatorer, aflæsning af resultat og besvarelse til kunden er certificeret i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001 og DS/EN ISO 13485.   

Support

Teknisk: Helle Vejrup, heve@ssidiagnostica.com, tel:, 4829 9174
Opdyrkningslaboratoriet: tel.: 4819 9160

Links til brochurer og indlægssedler vedrørende nedenstående produkter findes under de respektive produktbeskrivelser.

Kontakt

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød

Tel.: 4829 9100 (omstilling) 
Fax: 4829 9126

Forespørgsler:
ssidiagnostica@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9178

Bestilling:
ivdbestilling@ssidiagnostica.com
Tel.: 4829 9125

Webshop

Find produktet i vores webshop

SHOP.SSIDIAGNOSTICA.COM

Shopping